ANBI gegevens

1. Naam

Statutair : Stichting “Kinderzorg-Utrecht”, Hervormd Regionaal Fonds voor Jeugdwelzijnswerk
Publicitair: Stichting Kinderzorg-Utrecht

2. RSIN

812626412

3. Contactgegevens

Adres : Druivengaarde 16, 3992 KR, Houten
Email : info@kinderzorg-utrecht.nl
Telefoon : 030-6342638
Internet : www.kinderzorg-utrecht.nl

4. Doelstelling

Het verlenen van financiële hulp aan kinderen en jongeren t/m 22 jaar, die wonen in de provincie Utrecht, en die niet op andere wijze financieel ondersteund kunnen worden.

5. Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Bestemd voor kinderen en jongeren t/m 22 jaar
Deze moeten wonen in de provincie Utrecht
Aanvraag kan alleen worden gedaan door een intermediair
Voorliggende voorzieningen zijn niet mogelijk
Aanvraag moet een concreet doel bevatten
Aanvraag kan gedaan worden zowel voor een individueel kind als voor een groep kinderen

6. Bestuur

Voorzitter : de heer S. van ’t Eind

Secretaris : mevrouw M.J. van der Wilt-Hoogenboom

Penningmeester : de heer J. Boele

Bestuurslid : de heer I. Vos

Bestuurslid : mevrouw J.L. Koolhof-Hamstra

Bestuurslid : mevrouw C. Schneider-van den Berg

Bestuurslid : mevrouw G. Lokhorst-van de Lagemaat

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Voor gemaakte onkosten wordt een vergoeding gegeven.

7. Actueel activiteitenverslag

Het bestuur vergadert 4 maal per jaar en bespreekt de aanvragen die gedaan zijn.
De secretaris ontvangt alle aanvragen, bereidt de vergaderingen voor en informeert de aanvragers over de bijdrage die wordt gegeven.
Er wordt incidenteel samengewerkt met andere instanties.

8. Baten en lasten

Staat van baten en lasten tot en met 31 december 2017  
     
     
Baten    
     
Rente obligaties  €     20.276  
Giften diaconie  €         1.615  
Koersresultaten effecten  €     2.624  
Dividend  €     13.469  
     €     37.984
     
     
Lasten    
     
Giften en bijdragen  €     31.321  
Bankkosten  €       1.122  
Bewaarloon effecten  €     15.491  
Administratie derden  €          1500  
Accountantskosten  €       1.403  
Bestuurskosten  €       2.441  
Niet terug te ontvangen dividendbelasting  €       1.866  
     
     €     55.143
     
Diverse baten en lasten    €          1.809
     
Resultaat    €      15.350


Toelichting:
De baten van de Stichting Kinderzorg-Utrecht bestaan vrijwel geheel uit de opbrengsten van het Stichtingsvermogen. Voorts ontvangt de Stichting met enige regelmaat giften, overwegend van Diaconieën van kerken in de provincie Utrecht.
Tot de lasten worden gerekend, de bijdragen en giften aan kinderen en jongeren t/m 22 jaar die een beroep hebben gedaan op de Stichting Kinderzorg-Utrecht. Verder worden de uitgaven weergegeven die samenhangen met het Stichtingsvermogen en met de administratie en het besturen van de Stichting.